dc Mask comparision

 
https://youtu.be/SJqYo9lAmfo